Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej brokera ubezpieczeniowego

Zasady odpowiedzialności brokera ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej wprowadza przepis art. 22 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym Dz.U.2003.124.1154 z dnia 22 maja 2003 r., a szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U.2015 poz. 275).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty, o których mowa w art. 25.

Minimalna suma gwarancyjna OC brokera w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Wynika to z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r.  które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Wysoki poziom sumy gwarancyjnej wskazany przez ustawodawcę dla wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego jest potwierdzeniem nie tylko odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu, ale i roli jaką pełni instytucja brokera ubezpieczeniowego w planowaniu ochrony ubezpieczeniowej.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce służy wszystkim Członkom Stowarzyszenia bezpłatnym doradztwem w zakresie decyzji o wyborze oferty oraz dokładną merytoryczno-prawną analizą ryzyk.

Brokerzy ubezpieczeniowi zainteresowani podwyższeniem sumy gwarancyjnej mogą skorzystać z warunków programu ubezpieczeniowego dla ryzyka odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej.