Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej brokera ubezpieczeniowego

Zasady odpowiedzialności brokera ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej wprowadza przepis art. 22 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym Dz.U.2003.124.1154 z dnia 22 maja 2003 r., a szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty, o których mowa w art. 25.

Minimalna suma gwarancyjna OC brokera w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość 1.250.618 euro oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Wynika to z art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, który został zmieniony 13 listopada 2013 roku rozporządzeniem Ministra Finansów.

Wysoki poziom sumy gwarancyjnej wskazany przez ustawodawcę dla wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego jest potwierdzeniem nie tylko odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu, ale i roli jaką pełni instytucja brokera ubezpieczeniowego w planowaniu ochrony ubezpieczeniowej.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce służy wszystkim Członkom Stowarzyszenia bezpłatnym doradztwem w zakresie decyzji o wyborze oferty oraz dokładną merytoryczno-prawną analizą ryzyk.

Brokerzy ubezpieczeniowi zainteresowani podwyższeniem sumy gwarancyjnej mogą skorzystać z warunków programu ubezpieczeniowego dla ryzyka odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej.