Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce od lat promuje dobre praktyki oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Efektem naszego doświadczenia w branży oraz stałej współpracy z rynkiem jest utworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich, zawierających najważniejsze standardy, związane z realizacją umowy brokerskiej przez obie strony tej umowy.

Treść Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich przyjęta została przez członków zwykłego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce w dniu 31 grudnia 2006 r.

Rozwój rynku ubezpieczeniowego i postępujące w ślad za tym nowe wyzwania w zakresie dobrych praktyk spowodowały, iż z dniem 31 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych uchwaliło nową treść Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich.


Kodeks Dobrych Praktyk

Wraz z przejęciem dotychczas wypracowanych wartości SBUwP, w dniu 10 listopada 2014 roku, uchwaliło KDPB jako obowiązujący wzorzec postępowań między uczestnikami rynku ubezpieczeniowego, którą z dniem 31 grudnia 2014 r. na skutek konsultacji rynkowych zaktualizowało, koncentrując się na funkcji znaczeniowej zawodu brokera ubezpieczeniowego w relacji z Mocodawcą. W związku z wnioskami wpływającymi do Stowarzyszenia dotyczącymi celowości usystematyzowania treści Kodeksu, w dniu 30 marca 2016 r. Stowarzyszenie przyjęło nową treść Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich. Wśród zmian należy wyróżnić dodanie preambuły opisującej znaczenie Kodeksu dla rynku i odbiorców usług brokerskich, oraz m.in. nałożenie na brokerów dodatkowych sankcji za nieprzestrzeganie warunków umowy z mocodawcą, przy zachowaniu postanowień obejmujących ochroną brokerów, w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez klienta.

W związku z dostosowaniem polskich przepisów do treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD), Stowarzyszenie w dniu 1 października 2018 r. znowelizowało treść Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich, dostosowując obowiązki stron i warunków wykonywania umowy między brokerem a klientem, do aktualnie obowiązujących uregulowań. Ostatnia zmiana treści Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich nastąpiła 1 grudnia 2023 roku, na podstawie otrzymanych od członków informacji na temat sposobu wykładni przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kodeks Dobrych Praktyk jest zbiorem norm kształtujących dobre i trwałe relacje: klient-broker, broker-klient, zawierając zarówno ważne informacje na temat istoty funkcjonowania rynku, jak i wzorzec ogólnych warunków wykonywania umów brokerskich. Wzorzec ogólnych warunków wykonywania umów brokerskich stanowi przykładowy zalecany przez Stowarzyszenie model regulacji stosunków między klientem a brokerem. Ponadto, w celu osiągnięcia najbardziej owocnej i uczciwej współpracy stron umowy brokerskiej Kodeks Dobrych Praktyk Brokerskich wyznacza standardy działania zarówno brokera, jak i klienta. Realizacja tych standardów sprzyja przestrzeganiu zasad dobrych praktyk zawodowych, a to ma przede wszystkim na celu ochronę obopólnego interesu stron. Według Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych, broker w codziennej praktyce zawodowej posługuje się Kodeksem Dobrych Praktyk, przy czym członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk, który zapewnia po stronie brokera gwarancję prawidłowego wykonywania zawodu. 


Zasady kopiowania i powielania treści

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce udziela akredytacji do kopiowania i powielania treści Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich związanych z wykonywaniem praw i obowiązków członkowskich przez członków SBUwP. Klienci brokerów w stosunku do których zastosowano warunki w umowach KDPB upoważnieni są do kopiowania i powielania jego treści wyłącznie w obszarach związanych z wykonywaniem umowy z brokerem.