Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce zaleca swoim członkom wykonywanie działań w sposób nienaruszający interesów grupy zawodowej ani też interesów swoich Mocodawców.

Stoimy na stanowisku, iż dążenie do ugody i porozumienia jest najwłaściwszym sposobem postępowania.

W razie wystąpienia sporów, niedających się rozstrzygnąć na drodze postępowania polubownego, Stowarzyszenie zaleca korzystanie z innych dostępnych form mediacji i przyśpieszonych form rozstrzygania sporów.

Możliwe jest to m.in. przy udziale Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce. Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych umożliwia przeprowadzenie postępowania arbitrażowego lub mediacyjnego a także wydawanie ekspertyz w zakresie listy dostępnych ekspertów w wybranych specjalizacjach.

Podstawowym celem działania Sądu Arbitrażowego jest rozstrzyganie sporów w drodze postępowania arbitrażowego lub koncyliacyjnego. Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce specjalizuje się w rozstrzyganiu sporów związanych z sektorem ubezpieczeniowym, należą do nich m.in. spory jakie  wystąpić mogą pomiędzy Brokerami, będącymi członkami Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce lub pomiędzy Brokerem a obsługiwanym przez niego Klientem. Klient Brokera oraz Broker poddają się pod rozstrzygnięcia sporów pomiędzy nimi w oparciu o postanowienia klauzul arbitrażowych lub dobrowolne poddanie się pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego.

Oficjalna strona WWW Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce:

 www.sadarbitrazowy.waw.pl