Zasady odpowiedzialności brokera ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej

Zasady odpowiedzialności brokera ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej reguluje przepis art. 28 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku ( Dz. U. 2017, poz. 2486 ), a szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 06 czerwca 2018 r. poz. 1085 ).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone klientowi, osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyjny wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń  lub w zakresie reasekuracji., oraz przez podmioty, o których jest mowa w art. 31 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Kup ubezpieczenie


 

Minimalna suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna OC brokera w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Wynika to § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, które weszło w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.


Bezpłatne doradztwo

Wysoki poziom sumy gwarancyjnej wskazany przez ustawodawcę dla wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego jest potwierdzeniem nie tylko odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu, ale i roli jaką pełni instytucja brokera ubezpieczeniowego w planowaniu ochrony ubezpieczeniowej.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce służy wszystkim Członkom Stowarzyszenia bezpłatnym doradztwem w zakresie decyzji o wyborze oferty oraz dokładną merytoryczno-prawną analizą ryzyk.

Brokerzy ubezpieczeniowi zainteresowani podwyższeniem sumy gwarancyjnej mogą skorzystać z warunków programu ubezpieczeniowego dla ryzyka odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej.