Członek zwyczajny nie może mieć osobowości prawnej. Wybierz z pierwszego pola typ członka wspierającego lub nadzwyczajnego.

?
Jeżeli nie masz zatrudnienia wpisz: "Brak zatrudnienia", jeżeli jednostka jest spoza terytorium Polski wpisz "INNY i podaj krajowy numer identyfikacyjny jednostki".
?
Zgłoszenie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Polsce.
Adres korespondencyjny inny niż GUS
Adres korespondencyjny
Oświadczam, że jestem upoważniony do złożenia wniosku ?
Jeżeli zgłoszenie Twojej jednostki wymaga reprezentacji większej ilości osób, każda z upoważnionych osób powinna wypełnić formularz osobno.
Zaznacz wszystkie zgody
Oświadczam, że przed wypełnieniem niniejszego zgłoszenia zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem zgłoszenia członkostwa i akceptuję jego treść.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję Statut Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce oraz oświadczam, iż stosownie do możliwości będę wspierać Stowarzyszenie w realizacji celów i postulatów statutowych. W związku z przyjęciem mnie w poczet Członków zobowiązuję się do przestrzegania Kodeksu Etyki. Swoją postawą zobowiązuję się do propagowania znaczenia etyki zawodowej dla zrównoważonego rozwoju zawodu. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję Statut Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce oraz oświadczam, iż stosownie do możliwości będę wspierać Stowarzyszenie w realizacji celów i postulatów statutowych. W związku z przyjęciem mnie w poczet Członków zobowiązuję się do przestrzegania Kodeksu Etyki. Swoją postawą zobowiązuję się do propagowania znaczenia etyki zawodowej dla zrównoważonego rozwoju zawodu, w szczególności zobowiązuję się dbać o realizację postulatów etycznych przez osoby zatrudniane w jednostce której niniejsze zgłoszenie dotyczy.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 Dz. U. 133 Poz.883 o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce oraz w celu związanym z rejestracją członkostwa. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 Dz. U. 133 Poz.883 o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce oraz w celu związanym z rejestracją członkostwa. Niezależnie od przepisów RODO, niniejsza zgoda dotyczy również zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących zgłoszenia osoby prawnej, której niniejszy związek dotyczy.
Oświadczam, że nie zostałem/zostałam skazany/skazana prawomocnym orzeczeniem sądu karnego i nie jestem spokrewniony/spokrewniona z członkiem zarządu stowarzyszenia.
Oświadczam, że w zakresie w jakim występują inne osoby uprawnione do sprawowania zarządu zgłaszanej jednostki prawnej nie zostały one skazane prawomocnym orzeczeniem sądu karnego i nie są spokrewnione z członkami zarządu stowarzyszenia. ?
Jeżeli jednostka posiada zarząd jednoosobowy lub jedyny zarząd sprawowany przez właściciela, wyrażenie zgody rozumiane będzie jako powtórzenie oświadczenia dotyczącego Twojej osoby i nie wywołuje innych skutków prawnych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce.