Nasza misja opiera się o priorytety, które zostały zawarte w statucie:

01
Reprezentowania

Reprezentowania interesów majątkowych i niemajątkowych członków łącznie i indywidualnie;

02
Współdziałania

Współdziałania z osobami, organizacjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, które mogą przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia;

03
Kształtowania

Kształtowania i upowszechniania zasad etyki zawodowej w działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

04
Kreowania

Kreowania pozytywnego wizerunku brokera ubezpieczeniowego na rynku;

05
Tworzenia

Tworzenia możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między członkami;

06
Kreowania opinii

Kreowania opinii dotyczących rozwoju rynku ubezpieczeniowego i podmiotów na nim występujących w obszarze zasad etyki zawodowej;

07
Świadczenia

Świadczenia pomocy prawnej dla członków Stowarzyszenia i reprezentowania jego interesów w zakresie naruszeń prawodawstwa;

08
Przeciwdziałania

Przeciwdziałania zagrożeniom jakie występują na rynku ubezpieczeniowym i działać mogą na szkodę członków Stowarzyszenia;

09
Tworzenia

Tworzenia i rozwoju rynku ubezpieczeniowego oraz ochrony interesów konsumenckich;

10
Podnoszenia

Podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej członków

11
Udostępniania

udostępniania informacji i materiałów pomocnych w rozwoju zawodowym członków;

12
Zwiększania

Zwiększania i ułatwiania dostępu do narzędzi i instrumentów wykorzystywanych w pracy brokera;

13
Świadczenia dostępu

Świadczenia dostępu do produktów rynku ubezpieczeniowego, finansowego i innych na wniosek walnego zgromadzenia członków;

14
Tworzenia

Tworzenia i umacniania związków pomiędzy członkami.

 Pliki do pobrania: