Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce (SBU), w związku przedstawieniem przez Zespół Ekspertów rynku brokerskiego opracowania zasad postępowania w przypadkach naruszeń etyki brokera ubezpieczeniowego, wyraża poparcie dla działań Zespołu, jak i ogłoszonych propozycji rozwiązań.

Inicjatywa uregulowania działań zaradczych, jak i naprawczych w zakresie naruszeń etyki w wykonywaniu czynności brokerskich stanowi motyw przewodni działań Stowarzyszenia od roku 2006.

Propagowanie zawodu brokera jako zawodu odpowiedzialnego etycznie implikowało opracowanie przez Stowarzyszenie- Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich stanowiącego zbiór zasad i wzorów postępowań dla brokerów ubezpieczeniowych.

Zwrócenie uwagi środowiska ubezpieczeniowego, na sygnalizowane przez Stowarzyszenie sytuacje stanowiące przyczynek do naruszeń etyki zawodu brokera, stanowi ważną część procesu zmian w branży.

Zgodność idei i działań rynku brokerskiego w wyeliminowaniu zachowań godzących w normy etyczne, w ocenie Stowarzyszenia stanowi nieocenioną wartość, niezbędną do wprowadzenia stałych rozwiązań eliminujących działania wątpliwe etycznie, związane np. z wielością pełnomocnictw brokerskich.

Stowarzyszenie szczególnie przychyla się do stanowiska Zespołu ekspertów w kwestii premii brokerskiej na rynku leasingowym. Działania takie jak ustanawianie premii brokerskich to również skutek stosowania metodyki pracy brokera polegającej na grabieży efektów pracy innego brokera oraz zaniżaniu standardów obsługi ze świadomością, przyzwoleniem i współdziałaniem po stronie Klienta, który skupiony jest na krótkotrwałej bieżącej korzyści, pomijając skutki długoterminowe takiego działania. W przypadkach, gdy premie brokerskie stają się stałym elementem obsługi kontraktów leasingowych, powstaje groźna finansowa konstrukcja z krótkim terminem ważności, z gwarancją udziału w jej losach dla wszystkich jej architektów.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce pozostaje w przekonaniu, że unifikacja działań zmierzających do ukonstytuowania standardów etycznych właściwych dla profesji dystrybutora ubezpieczeń pozwoli na wypracowanie w tym obszarze generalnych praktyk zawodowych.

 

 źródło: https://dziennikubezpieczeniowy.pl/

 

 

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce kierując się statutowo wyrażonymi ideami organizacji, skierowało dnia 7.11.2019 r. do Komisji Nadzoru Finansowego pismo, w którym poddaje pod rozwagę KNF problematykę norm etycznych w wykonywaniu zawodu pośrednika ubezpieczeniowego, na kanwie naruszeń zasady wyłączności pełnomocnictwa brokerskiego i ich skutków:

 

Do SBUwP wpływają zapytania dotyczące wykładni art. 109 ustawy z dnia 29 listopada 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 r. poz 2215), zwanej dalej ustawą o PPK, w zakresie podmiotów uprawnionych do używania określeń „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK” do prowadzonej działalności lub w reklamie.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia i wszystkie osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeniową do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku", która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2019 r. w Rydzynie. Organizatorami wydarzenia jest Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zgodnie z uchwałą 13/2018 podjętą 7 czerwca 2018 na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Brokerów ubezpieczeniowych w Polsce informujemy, że z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie nowa treść Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich.

Trwa kolejna, druga już edycja konkursu na Brokera Aktywnego Społecznie.

Zapraszamy brokerów z całego kraju do zgłaszania wdrożonych rozwiązań, których podstawowym założeniem jest kształtowanie wizerunku Brokera Ubezpieczeniowego.