Komisja Nadzoru Finansowego w obliczu zapowiedzianych kontroli pośredników ubezpieczeniowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych, sporządziła zbiór niezbędnych informacji oraz zasad dotyczących ich przebiegu.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce od lat promuje dobre praktyki w zakresie rozliczania kurtażu brokerskiego https://stowarzyszeniebrokerow.pl/baza-wiedzy/dyrektywy/50-dyrektywa-dotyczaca-skutkow-naruszenia-postulatu-wylacznosci-umocowania-brokera-ubezpieczeniowego-przez-mocodawce . Dlatego też z uwagą przygląda się nietuzinkowej sprawie, jaką jest wszczęcie postępowania sądowego przeciwko firmie Polmed, od której broker ubezpieczeniowy STBU domaga się odszkodowania za doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy dostawcą, a klientem. Nie ulega jednak wątpliwości, że brokerowi ubezpieczeniowemu za wykonaną usługę należy się wynagrodzenie -w przypadku kurtażu- wypłacane przez dostawcę. Niezależnie od wyniku sprawy, każda inicjatywa mająca na celu ochronę przysługujących praw, propagująca zasady uczciwości kontraktowej i obowiązujące zwyczaje rynkowe jest popierana przez SBUwP.

Z dniem 12 czerwca 2020 wchodzą w życie nowe przepisy w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytuły wykonywania działalności brokerskiej.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce (SBU), w związku przedstawieniem przez Zespół Ekspertów rynku brokerskiego opracowania zasad postępowania w przypadkach naruszeń etyki brokera ubezpieczeniowego, wyraża poparcie dla działań Zespołu, jak i ogłoszonych propozycji rozwiązań.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce kierując się statutowo wyrażonymi ideami organizacji, skierowało dnia 7.11.2019 r. do Komisji Nadzoru Finansowego pismo, w którym poddaje pod rozwagę KNF problematykę norm etycznych w wykonywaniu zawodu pośrednika ubezpieczeniowego, na kanwie naruszeń zasady wyłączności pełnomocnictwa brokerskiego i ich skutków:

 

Do SBUwP wpływają zapytania dotyczące wykładni art. 109 ustawy z dnia 29 listopada 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 r. poz 2215), zwanej dalej ustawą o PPK, w zakresie podmiotów uprawnionych do używania określeń „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK” do prowadzonej działalności lub w reklamie.