Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce kierując się statutowo wyrażonymi ideami organizacji, skierowało dnia 7.11.2019 r. do Komisji Nadzoru Finansowego pismo, w którym poddaje pod rozwagę KNF problematykę norm etycznych w wykonywaniu zawodu pośrednika ubezpieczeniowego, na kanwie naruszeń zasady wyłączności pełnomocnictwa brokerskiego i ich skutków: