Z dniem 12 czerwca 2020 wchodzą w życie nowe przepisy w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytuły wykonywania działalności brokerskiej.

Zaktualizowany został przepis dotyczący zagadnienia wyłączenia kar umownych z ubezpieczenia OC, który w najnowszym brzmieniu został lukratywnie doprecyzowany. W dalszej treści aktu poddano zmianie wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, podwyższając ją do 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.